Disclaimer

Disclaimer/Gebruiksvoorwaarden De Klompengigant

1. Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de website DeKlompengigant.nl van De Klompengigant.

2. Akkoordverklaring
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd De Klompengigant te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van De Klompengigant geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. De Klompengigant is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot De Klompengigant te ontzeggen.

3.Wijziging
De Klompengigant is te allen tijde gerechtigd de informatie op De Klompengigant en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Klompengigant adviseert u De Klompengigant en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel De Klompengigant
De Klompengigant beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over schoeisel in de breedste zin des woords. Op de door De Klompengigant aangeboden producten zijn de voorwaarden van De Klompengigant van toepassing. Op de producten die in de shop (mede) door partners van De Klompengigant worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van De Klompengigant). Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via De Klompengigant zijn de voorwaarden van De Klompengigant respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door De Klompengigant of haar partner geleverde deel van het pakket. De Klompengigant streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel De Klompengigant de informatie op DeKlompengigant.nl met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks
a. De website van De Klompengigant bevat hyperlinks naar andere websites. Indien voor de gelinkte website andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.
b. De Klompengigant kan hyperlinks naar derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. De Klompengigant is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat De Klompengigant deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom
Alle rechten op DeKlompengigant.nl en alle informatie op deze website berusten volledig bij De Klompengigant, haar partners en adverteerders. De Klompengigant behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van De Klompengigant, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van DeKlompengigant.nl geldt: © 2011 De Klompengigant, Nederland.

7. Informatie
De Klompengigant en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van De Klompengigant zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van De Klompengigant. Het is niet toegestaan informatie die van De Klompengigant wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht
De Klompengigant verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan DeKlompengigant.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om De Klompengigant te kunnen raadplegen of De Klompengigant in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om De Klompengigant te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door De Klompengigant worden ontsloten. Bovendien is het verboden De Klompengigant - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van De Klompengigant voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging
De Klompengigant spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

10. Plaatsing berichten
De berichten die de bezoeker van De Klompengigant achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van De Klompengigant te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. De Klompengigant staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. De Klompengigant is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid
De Klompengigant sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van De Klompengigant, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie en/of producten op De Klompengigant of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf De Klompengigant, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om De Klompengigant te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van De Klompengigant.12. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.


13.  Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op De Klompengigant gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.


14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van De Klompengigant worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te  ’s-Hertogenbosch.

U maakt gebruik van een verouderde versie van
Internet Explorer, klik hier om deze te updaten.
x